Disclaimer


Wij zijn samen vrijwilligers bezig om de samenstelling van deze site optimaal te maken. Ondanks deze zorg en aandacht die stichting Thika Outreach Project aan de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.topkenia.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Informatie die op de website van stichting Thika Outreach Project wordt aangeboden mag openbaar worden gemaakt zolang u de richtlijnen in acht houdt zoals deze zijn verwoord bij het copyright statement.

Stichting Thika Outreach Project kan er niet voor instaan dat de informatie op www.topkenia.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Stichting Thika Outreach Project sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.topkenia.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.topkenia.nl te kunnen raadplegen.

 

Met uw vragen en/of opmerkingen over de disclaimer of andere informatie op de website kunt u per email contact opnemen met stichting Thika Outreach Project : info@topkenia.nl. Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die stichting Thika Outreach Project ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door stichting Thika Outreach Project gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.