Stichting Thika Outreach Project

Missie

Missie, visie en doelstelling

Missie

Kansarme kinderen kansen bieden via onderwijs in hun eigen omgeving in Thika e.o. (Kenia)

Visie

De risicofactoren voor de jeugd in ontwikkelingslanden zijn legio. Velen leven ver onder de armoedegrens en groeien op in een onveilige, vaak onthechte omgeving.
Ondervoeding met alle gevolgen voor de lichamelijke- en geestelijke (w.o. hersen-) ontwikkeling, mishandeling, kinderarbeid, schooluitval, zwerf- en straatkinderen, drugsproblematiek, criminaliteit zijn de gevolgen. Problemen die veelal in elkaars verlengde liggen dan wel tegelijkertijd plaats vinden. Het meest nijpend is dit in de slums en op het platteland. In Kenia is weliswaar het recht op onderwijs in de wet verankerd, maar de praktijk is weerbarstig, zoals in alle ontwikkelingslanden.

 

De beschermende factoren liggen ( naast basis gezondheidszorg voor 0-4 jarigen) m.n. in het onderwijs, gekoppeld in het lager onderwijs aan voedselhulp en in het voortgezet onderwijs
( zowel algemeen vormend als beroepsgericht) zo mogelijk gekoppeld aan hoger onderwijs en microkredieten

Door kinderen en jongeren in staat te stellen maaltijden te krijgen en onderwijs  te volgen:

  • wordt hun gezondheid verbeterd en hun leervermogen versterkt
  • worden hun sociale vaardigheden verbeterd en zelfstandigheid bevorderd
  • wordt hun opleidingsniveau hoger
  • wordt hun kans op een baan of eigen bedrijf groter
  • wordt  de samenleving als geheel (op termijn) op  een hoger plan gebracht

 

Doelstelling

Met tijd, kennis en financiële middelen het onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in Thika e.o. versterken door:

  • voedselhulp en kwaliteitsverbetering (social work) in en van het basisonderwijs
  • bouwen van (duurzame) klaslokalen, wc's, keukens, schoolinrichting en verstrekken van leermiddelen waaronder ICT faciliteiten
  • verstrekken van beurzen aan voortgezet onderwijs (beroeps- en algemeen vormend) en hoger onderwijs
  • verstrekken van microkredieten voor het opzetten van eigen bedrijfjes 
  • uitwisselen van kennis tussen Nederland en Thika door leraren, bedrijven en studenten

 

Zie voor meer informatie de web links van deze organisaties onderaan deze pagina.

Stichting Thika Outreach Project