Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2017 Thika Outreach Project (TOP)

 

1   Algemeen

 Werkwijze

Thika Outreach Project Kenia (TOP Kenia) zet zich in voor kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia; de grootste stad in dit district draagt ook de naam Thika. TOP Kenia maakt  het mede mogelijk, dat  deze kinderen weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen (en hun gezinnen, families) van levensbelang en ook voor de toekomst van het land.

Stichting TOP is een voortzetting van de  Stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw en goed samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig (op eigen kosten) Thika. Daardoor kennen zij van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.

TOP werkt  vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in het district Thika, zoals MACHEO www.macheo.org en de stichting Watato Wenye Nguvu www.watotowenyenguvu.org.  Stichtingen in het district Thika dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen van sponsorgelden in Nederland, wordt het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten in Thika worden uitgevoerd.

Top opereert ook als intermediair tussen potentiële sponsoren/donateurs in Nederland en de uitvoerende stichtingen in het district Thika. TOP Kenia treedt ook op als intermediair tussen studenten in Nederland en bedrijven of scholen in Thika.  

Vanzelfsprekend hebben we financiële onderbouwingen van onze projecten en een deel van het benodigde geld maken we pas over als de uitvoering goed loopt. We verstrekken informatie aan de sponsoren over hun project en we rapporteren over de voortgang. Verder leggen we achteraf verantwoording af. Dit doen we middels de jaarverslagen, op onze website en via gesprekken met de sponsoren.

 Beleid gericht op Onderwijs.

Sinds het begin van 2014 is de focus van TOP primair gericht op het onderwijs: basis-, speciaal-, voortgezet, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs.   

Om de activiteiten van TOP meer focus te geven , heeft het bestuur zich vanaf 2015  beraden op haar beleid  om scholen en bedrijven effectiever te benaderen voor financiële bijdragen aan  haar projecten.   Dat heeft in 2016 geresulteerd in twee notities:

- “Scholen helpen scholen”.

Hierin is een  aanpak uitgewerkt, om basis-, voortgezet (algemeen vormend  en beroepsgericht) en hoger onderwijs in de regio Bergen/Alkmaar te committeren voor de TOP projecten. De aanpak op de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool uit 2014 en 2015 bieden we aan op andere scholen.  De leerlingen/studenten in Nederland kunnen veel leren van de Keniaanse leerlingen/studenten en andersom.

- Partnership TOP en bedrijven in de regio rond Thika en Bergen.

Hierin wordt een aanpak uitgewerkt voor een strategische samenwerking tussen TOP en het  bedrijfsleven in onze regio.

Het bedrijfsleven is een belangrijke doelgroep voor stichting TOP.  We bevorderen de samenwerking met bedrijven die een maatschappelijk, sociaal en een zakelijk doel nastreven.

2   Acties

 

2.1   De sponsoren van TOP Kenia

Basisscholen

Ook in 2017 hebben we ons wederom ingezet om basisscholen in Bergen en omstreken te interesseren voor een sponsoractie voor de Itetanischool. Dit heeft geresulteerd in een afspraak met de Sint Josefschool in Egmond aan den Hoef, die gepland staat voor begin 2018.

Verder heeft de Van Reenenschool € 1000,- geschonken ten behoeve van een regenwater-opvangtank. Deze inzamelingsactie liep parallel met de actie voor een waterkraan op het schoolplein van de Van Reenenschool in Bergen. PKN kerk in de Ruïnekerk in Bergen

De PKN-kerk in de Ruïnekerk in Bergen heeft gecollecteerd voor TOP-Kenia, voor de Itetanischool.  

Fonds voor verpleegkundigen

Wederom heeft het fonds voor verpleegkundigen opleidingen van verpleegkundigen gefinancierd.

KOOK

De tweedehandsgoederen verkoper K.O.O.K. heeft ook in 2017 een keuken voor een basisschool betaald.

Stichting DeLa

We hebben ook in 2017 weer een beroep kunnen doen op de Bergende stichting DeLa voor het financieren van beroepsopleidingen van kinderen in Thika.

Stichting Wereldwinkel

De wereldwinkel heeft meebetaald aan de beroepsopleiding voor een meisje.

Dr. Hofsteestichting

De dr. Hofsteestichting heeft een keuken voor een basisschool betaald.

Particulieren

Veel particulieren hebben weer via TOP Kenia geld geschonken voor onze onderwijsprojecten.

 

2.2   TOP Kenia als intermediair

Bedrijven in de regio via Inholland

In 2017 heeft het bestuur van TOP Kenia gesproken met de directie en docenten van de Hogeschool Inholland over een uitwisselingsprogramma tussen Inholland en bedrijven in Thika. De Keniaanse stichting Macheo zal een belangrijke rol spelen bij de organisatie van deze uitwisseling. De directeur van Macheo heeft in Nederland gesproken met de directie van Inholland om dit uitwisselingsprogramma verder uit te werken. Het  duurt  echter langer dan vooraf bedacht.

 

2.3    De Vrienden van TOP Kenia

We bemerkten dat er door de mensen in onze omgeving, bij sponsoren meer zichtbaarheid gevraagd werd van onze stichting. Mensen zijn nieuwsgierig naar wat wij doen, welke impact en resultaat dit heeft.

 

Mede daardoor hebben we de volgende doelen van de Vriendenkring geformuleerd:

1. Een zo groot mogelijke betrokkenheid bij familie, vrienden, bedrijven, organisaties en

    sympathisanten te stimuleren voor de projecten van TOP Kenia.

2. Het bevorderen van de uitvoering van de doelen van stichting TOP Kenia door een

    continue geldstroom te genereren.

3. Middelen in geld en natura verwerven bij de onder 1. genoemde doelgroep.

 

De eerste aanmeldingen bij de Vrienden van TOP Kenia zijn reeds binnen. De teruggeefwet maakt het voor bedrijven en particulieren interessant om een donatie voor minimaal 5 jaren te doen in de vorm van belastingaftrek zonder drempel voor ANBI erkende Stichtingen zoals TOP.

 

2.4    Bezoek aan onze projecten in Thika

In mei 2017 hebben we met een groep van 12 personen, bestaande uit bestuursleden en de ambassadeur van TOP Kenia, geïnteresseerden en trouwe sponsoren, geheel op eigen kosten, onze projecten bezocht.

We hebben een goed beeld gekregen en zijn onder de indruk van de lopende projecten. Bij ons bezoek aan de stichtingen Macheo en Watoto, werd (hebben) ons een programma aangeboden, dat ons zicht gaf op hun doelstellingen en werkwijze. Ook hebben we bij deze stichtingen een groot deel van de meisjes (en enkele jongens) ontmoet, die we steunen. Het is hartverwarmend en indrukwekkend te zien, hoe zij gedurende de  opleiding zijn veranderd van verlegen personen naar jong volwassenen met een veel meer zelfverzekerde houding. Ook hebben we de school die een watertank heeft gekregen van de Van Reenenschool en de school met de keuken van K.O.O.K. bezocht. Op beide scholen werden we bij binnenkomst warm onthaald door de kinderen en leerkrachten.

 

 

3   Projectresultaten in  2017

 

3.1  Basisonderwijs (primaryschool)

Itetanischool

Als gevolg van ons programma, neemt al jaren het schoolverzuim drastisch af en is het aantal kinderen dat naar school gaat flink toe genomen.

Het programma

Het programma voorziet in de volgende fysieke zaken: schoolmaaltijden, ontwormings-    middelen, zeep-voor-thuis, en maandverband. In 2016 kregen 310 kinderen pap en 201 kinderen bovendien een lunch.

Daarnaast is er een maatschappelijk werker die verbonden is aan school, die de kinderen volgt en huisbezoeken aflegt bij de meest kwetsbare kinderen. Verder houden zij individuele en groeps-sessies. Het gaat dan over crisissituaties, (identiteitscrisis, opvoeding, thuissituaties, psychische problemen), zelfredzaamheid, onderhouden van relaties,  enz.

Door interventies en huisbezoeken proberen de maatschappelijk werkers deze crisissituaties op te lossen en nog beter, te voorkomen.

De basisschool in Kenia is gratis; wel moeten de ouders zelf voor uniformen zorgen. Sommige kinderen uit de buurt van de Itetanischool gaan niet naar school, door het ontbreken van een uniform. Als het niet anders kan, krijgen deze kinderen een uniform, betaald vanuit het programma.

 

Financiën (zie tevens par. 6)

TOP financiert dit programma op de Itetanischool inmiddels een achttal jaren. De eerste jaren door het bedrijf Netlijn, daarna onder andere door de Willem-Alexanderschool en de Van Reenenschool uit Bergen. We hebben contact gelegd met een school in Egmond aan den Hoef voor een sponsoractie voor de Itetanischool.

Voor 2017 is het benodigde geld bijeen gesprokkeld door giften van bedrijven en particulieren.

 

Voor 2017 is de begroting: € 10.277,-.

Over 2016 was er een overschot van Macheo vanuit 2016 van € 2.616,-  .

Dat betekent, dat voor de Itetanischool voor 2017 benodigd is: €  7.661,-  .

TOP Kenia heeft in 2017 betaald voor de Itetanischool: € 7247,-.

Dus heeft TOP-Kenia € 414,- te weinig betaald.

In de afrekening is weergegeven, dat er voor het jaar 2017  € 855,- over is van de begroting.

Dat betekent, dat we over 2017 een overschot hebben van 855 minus 414 is  € 441,-.

 

3.2   Voortgezet onderwijs (secundary-school)

We hebben in 2014 de keus gemaakt om meisjes te helpen, die zonder hulp niet naar school zouden gaan. De meisjes die zijn geselecteerd, wonen in een omgeving, waar zwangerschappen bij jonge meisjes meer regel dan uitzondering zijn. Deze meisjes lopen het risico op zeer jonge leeftijd kinderen te krijgen en zelf onvoldoende opleiding. Zo hebben ze slechts zeer beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt en daarmee op een redelijk bestaan.

 

Vijf leerlingen voor het vervolg na de middelbare school

De 5 leerlingen, die in januari 2014 zijn gestart met de 4-jarige secundary-school, hebben allen eind 2017 hun diploma gehaald. Zij willen in 2018 graag starten met een beroepsopleiding. De benodigde middelen hiervoor ad € 2.948 zijn begin 2018 toegezegd.

 

Twee meisjes voor de middelbare school  

Het plan was, dat de meisjes, Anastasia en Ruth,  in 2016 de opleiding zouden afronden.

Anastasia, heeft de opleiding voor kapper wél afgerond in 2016. We hebben haar in mei 2017 ontmoet.

Ruth, die een opleiding voor hotelmedewerker volgde, moest van school vanwege de onveilige situatie thuis. Door extra geld van particulieren, hadden we genoeg geld om haar naar een school met internaat te sturen. 

Ze heeft de school met succes in 2017 afgerond.               

 

3.3   Beroepsopleiding

Vijf meisjes gesponsord door stichting DeLa

Stichting DeLa heeft in 2017 vijf meisjes gesponsord voor hun beroepsopleiding. Margaret en Elisabeth doen een twee jarige opleiding in Hospitality (hotel en event management), Jackline doet een studie als laborante (en is klaar in 2018), Elisabeth N doet een studie voor counselor in psychologie (en zal haar studie afronden in 2018) en Phyllis doet een studie in voeding en diëtiek. Zij zal haar studie afronden in 2019. Alle vijf de meisjes doen het goed met hun studie en zijn dankbaar voor de aan hen geboden kans.

 

Eén meisje

In 2017 hebben we voor een tweejarige beroepsopleiding voor Moureen de financiering geregeld. Een Nederlandse familie betaalt dit. Moureen begint in januari 2018 aan een opleiding voor het werken in een hotel of winkel.

 

Drie jongeren

Vanaf 2017 zijn 3 kinderen/jongeren ( 2 jongens, een meisje) uit één gezin gesponsord voor een 2 tal beroepsopleidingen (automonteur) en een schoonheidscursus. Het meisje, inmiddels jonge vrouw, was in de voorgaande jaren reeds gesponsord in haar opleiding als social worker. Een van de jongens is aanvullend ondersteund met social work. De financiering loopt de komende jaren tot afronding door ( geefwet): €1000,- per jaar. De jongeren worden begeleid door Watoto.

 

Acht studentes van Watoto  Wenye Nguvu

Na een intensieve campagne van TOP eind 2015, werd door particulieren (€ 3.800,-), de kerstavond collecte van de Ruïnekerk te Bergen (€  1.100,-) en het DeLa Fonds (De Laatste Adem) (€ 5.100,-) voldoende bijeen gebracht, om de acht jonge vrouwen van het Kilimanjaro project in januari 2016 te laten starten met  hun 1 en 2 - jarige  beroepsopleidingen.

Ze hebben gekozen voor: kapster, secretaresse, schoonheidsspecialiste (2x), onderwijzeres, dierenverzorgster, hotelmanagement en kleuterjuf.

Eén studente toonde en toont geen interesse in een opleiding en is dus ook nog niet gestart. Medio 2018 zal de laatste studente haar studie afronden. De overige ex studenten hebben nu een baan of lopen stage.

 

3.4   Hoger Onderwijs.                                                              

 

Vier verpleegkundigen

Het in 2013 gestarte drie- à vierjarig programma voor twee opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen heeft ook in 2017 voortgang gevonden. M.b.v. donaties van het Fonds voor Verpleegkundigen is dit mogelijk geworden: ca 3000,- per jaar.  Een van de studentes heeft helaas de opleiding in 2015 moeten afbreken. In overleg met het Fonds en Macheo is een vervangende kandidate geselecteerd en is haar opleiding medio 2015 gestart. De eerste kandidate heeft, ondanks ziekte, haar opleiding na 3,5 jaar eind 2016 met goed gevolg afgerond en is aan het werk. Het Fonds had reeds toegezegd dat in dat geval een nieuwe kandidate mocht starten. Deze kon op tijd worden gevonden. Per september 2016 is zij met haar eerste jaar begonnen.

Separaat heeft een particuliere donateur zich verbonden aan de drie a vier jarige opleiding voor  een kandidate voor de opleiding tot verpleegkundige voor € 1.500,-/per jaar ( vanaf 2017).

Begin 2017 was ook hiervoor een kandidate geselecteerd en gestart.

 

3.5   Gebouwen voor scholen

Medio 2017 is de bouw van een keuken voor de Silanga school gerealiseerd. De financiering is mogelijk gemaakt door de kringloopwinkel Stichting K.O.O.K. te Alkmaar. Wij streven er naar om tweejaarlijks een keuken voor een school te realiseren. Keukens zijn noodzakelijk om op school een maaltijd aan de kinderen te kunnen geven. Dit is onontbeerlijk voor het kunnen deelnemen aan school. In 2018/2019 zal er weer een keuken gebouwd worden. De financiering hiervoor is weer door Stichting K.O.O.K. toegezegd.

 

4    Communicatie

 

Eind 2017 is de website omgezet naar een nieuwe content management systeem. De site kunnen we nu gemakkelijker beheren, dus aanpassen en actualiseren. De communicatie over de verschillende projectdoelen en de status op de website kan actueel gevolgd worden. Het geeft nu tevens meer inzicht in wat er wordt bereikt (evaluatie) en welke financiële middelen nog nodig zijn.

 

5    Financiën 2017  

Zie: Financieel jaarverslag 2017 
 
 
Voor de toelichting op projecten wordt tevens verwezen naar de beschrijving van de projecten in het jaarverslag. 
 
 

                                                                                                                         

6 Ambassadeur

Onze ambassadeur Jannie Meijer Martens bezoekt zeer regelmatig de projecten van TOP Kenia. Zij brengt dan aan het bestuur van TOP mondeling of schriftelijk verslag uit. Dit wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. Zo wordt er, naast de bezoeken van bestuurders aan Kenia en Marnix Huis in ’t Veld van Macheo en de telefoongesprekken en emailcontact, nauw contact onderhouden met de twee samenwerkingspartners in Kenia.

 

7 Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2017  10 keer;

 

Samenstelling op 31-12-2017:                                            

Rene Meijer ( voorzitter)
Hubert Bijkerk ( vicevoorzitter en secretaris)
Jochem Gelderman ( penningmeester)
Bren Hortensius (lid)
Bianca Koomen (lid) 

 

Voor Hubert Bijkerk is dit zijn laatste bestuursjaar. Samen met Rene Meijer nam  hij deel aan

het bestuur vanaf het begin van TOP.  Het bestuur heeft Hubert uitgebreid bedankt voor zijn tien jaar inzet, mede waardoor verschillende  van de huidige projecten als ook afgeronde projecten vorm kregen en van middelen voorzien werden. Hij bezocht de projecten hiertoe vijf keer. Het bestuur is hem erkentelijk  dat hij zich wil blijven inzetten als contactpersoon voor de opleiding van Verpleegkundigen en voor enkele specifieke donateurs. Dit in de nieuwe rol als

ambassadeur.

 

Vanaf 1 januari 2018 gaat Yvon Bos Eijssen het bestuur versterken. Bianca Koomen wordt dan de nieuwe secretaris.